Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Sekcja Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Joanna Farysej, joanna.farysej@amu.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0618294019. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Iuridicum Adres: ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań Kierownik budynku: Zbyszko Jacek (email: jacekz@amu.edu.pl) Formularz został wypełniony przez: Łukasz Chudziński (e-mail: lukchu@amu.edu.pl, tel. 61 829 44 78) Opis: W pobliżu bocznego wejścia do obiektu znajdują się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, jest to miejsce na parkingu wewnętrznym UAM: pierwsze miejsce znajduje się ok. 20 m od wejścia (bocznego), oraz ok. 50 m od wejścia, gdzie drzwi otwierają się automatycznie. Wejście główne do budynku: posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika, nie posiada drzwi automatycznie otwieranych, za drzwiami trzeba pokonać schody by przejść na poziom parteru (poręcze po jednej stronie). Wejście boczne do budynku od strony fontanny: posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika, nie posiada drzwi automatycznie otwieranych. Wejście boczne do budynku od strony rotundy: posiada schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika, dojście, dojazd wózkiem z niepełnosprawnościami jest możliwy rampą, posiada drzwi automatycznie otwierane, z tego wejścia komunikacja tylko na poziomie przyziemia, chcąc dostać się na kondygnacje wyższe trzeba pokonać schody. Wewnątrz budynku: Znajdują się trzy klatki schodowe wyposażone w poręcze po jednej stronie (lewej), brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Budynek nie posiada własnej strony internetowej. Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 8294 200, portiernia dwuzmianowa, 7 dniowa – w godz. 06:00 – 14:00, 14:00 – 22:00

Informacje dodatkowe

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: id_ub@amu.edu.pl Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Wsparcia Projektu UAM mgr Marek Fertig Adres: ul. Św. Marcin 90 61-809 Poznań – pokój 4. E-mail: m.fertig@amu.edu.pl Telefon: 61 829 40 93 Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich