Data publikacji w serwisie:

Wykład z cyklu AMU Invited Lecture Series in MODERN CATALYSIS, który odbędzie się w poniedziałek, 24 października o godz. 10.00 na platformie TEAMS.

Serdecznie zapraszam na piąty wykład z cyklu AMU Invited Lecture Series in MODERN CATALYSIS, który odbędzie się w poniedziałek, 24 października o godz. 10.00 na platformie TEAMS.

Wykład pt. “Cobalt-Catalyzed Selective Multi-Borylation of Unsaturated Hydrocarbons”wygłosi Dr. Shaozhong Ge z National University of Singapore (https://www.geresearchgroup.com)

Link do spotkania na platformie TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ar0dbKmXvhnP_4kn8EB8R1jpLK_I94F09HQ0h4dYbjY81%40thread.tacv2/1665391675510?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22de88d48e-1b50-478d-8805-944752731ce3%22%7d

Dr. Shaozhong Ge urodził się w Anhui w Chinach w 1980 roku. W 2002 r. uzyskał licencjat z chemii polimerów na University of Science and Technology of China (Hefei, Anhui). Następnie przeniósł się do Finlandii, aby rozpocząć międzynarodowe studia magisterskie na Åbo Akademi University, które uwieńczył tytułem magistra w 2004 w zakresie inżynierii chemicznej realizując badania z syntezy nowych katalizatorów metalocenowych Zr i Hf dla procesu polimeryzacji olefin. W 2005 roku przeniósł się na University of Groningen w Holandii, gdzie w 2009 uzyskał doktorat pod kierunkiem Prof. dr. Bart Hessen za badania dotyczące zastosowania katalizatorów ziem rzadkich dla procesów funkcjonalizacji olefin i polimeryzacji. Od 2010 do 2014 roku pracował jako postdoc w grupie Prof. Johna F. Hartwiga w University of Illinois w Urbana-Champaign  i w University of California w Berkeley zajmując się katalizowanymi kompleksami Ni i Pd, asymetrycznymi reakcjami sprzęgania C-C i C-N. W styczniu 2015 rozpoczął pracę na National University of Singapour, najpierw jako asystent, adiunkt, a następnie od 2021 jako profesor. Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach tj. Angew. Chem. Int. Ed., J. Amer. Chem. Soc., Nature Commun., ACS Catal. Został wyróżnony wieloma nagrodami w tym Young Scientists Award (2019, Faculty of Science, NUS), Asian Core Program Lectureship z Hongkongu (2019), Thieme Chemistry Journal Award (2018). Aktualnie prowadzone badania dotyczą opracowania praktycznych, katalizowanych kompleksami metali przejściowych przemian w chemii organicznej, które mogą być zastosowane w przemyśle farmaceutycznym, do syntezy związków o znaczeniu w medycynie. W ramach badań zajmuje się syntezą nowych, zdefiniowanych kompleksów metali przejściowych, ich aktywnością katalityczną oraz mechanizmami procesów z ich udziałem. Aktualnie, głównie rozwijane są kierunki dotyczące m.in. hydrofunkcjonalizacji olefin, redukcji nienasyconych związków, także CO2, opracowaniu nowych zasadowych katalizatorów dla procesów sprzęgania i funkcjonalizacji C-H,