Data publikacji w serwisie:

Różnorodność strukturalna i znaczenie biologiczne benzenoidowych i nietypowych ansamycyn i ich kongenerów

Artykuł przeglądowy opublikowany w Natural Product Reports, 2022, 39, 1678-1704 (Royal Society of Chemistry, IF = 15.111, 200 pkt MEiN), będący motywem przewodnim okładki wydania (front cover), ukazuje podział i cechy strukturalne benzenoidowych ansamycyn oraz opisuje ich szlaki biosyntetyczne prowadzone przez bakterie. Ogromna różnorodność szkieletów naturalnych benzenoidowych ansamycyn jest wynikiem nie tylko prowadzonej biosyntezy tych związków przez bakterie, ale również różnych podejść muta- i półsyntetycznych umożliwiających zestawianie różnego typu mostów ansamycynowych ze zróżnicowanymi strukturalnie rdzeniami. W pracy został poruszony również temat atrakcyjnej aktywności przeciwnowotworowej tego typu ansamycyn, w odniesieniu do ich celów molekularnych (białek szoku cieplnego), oraz problemów związanych z cytotoksycznością wobec zdrowych komórek. Artykuł przeglądowy ukazuje również pewne szanse w optymalizacji aktywności przeciwnowotworowej tego typu produktów naturalnych przy obniżonej toksyczności jakie stwarzają nowe hybrydowe strategie syntetyczne chemiczno (semisynteza)- biologiczne (mutasynteza).

W artykule przedstawiono nowy podział strukturalny naturalnych ansamycyn na trzy grupy: benzenoidowe, naftalenoidowe i nietypowe (m.in. alicykliczne lub heterocykliczne) oraz doprecyzowano termin ansamycyny, który w wielu przypadkach był używany błędnie w literaturze. Analiza mechanizmu wiązania się ansamycyn benzenoidowych z białkami chaperonowymi, tj. blokowanie funkcji ATP-azy, ukazała obiecujące trendy w modyfikacji szkieletów tych produktów naturalnych w celu optymalizacji ich aktywności biologicznej a zastosowanie tych ansamycyn w połączeniach hybrydowych ukazało możliwości bardziej efektywnego dostarczania tych związków jako potencjalnych leków do komórek nowotworowych. Przegląd tych informacji doprowadził do wyciągnięcia wniosków odnośnie pożądanej struktury takich ansamycyn, tj. charakteryzującej się dużą dynamiką strukturalną (labilność konformacyjna mostu ansa) i odpowiednimi parametrami fizyko-chemicznymi (lipofilowość, rozpuszczalność w wodzie). Artykuł przeglądowy raportuje również osiągnięcia grupy badawczej prof. Przybylskiego w optymalizacji strukturalnej tego typu ansamycyn na tle literatury światowej oraz odsłania ogromne możliwości terapeutyczne jakie mogą być ukryte w tej grupie produktów naturalnych.