Data publikacji w serwisie:

Oznaczanie wieku poczwarek owadów ważne dla kryminalistyki

Novák M., Frątczak-Łagiewska K., Mądra-Bielewicz A., Matuszewski S., Eye-background contrast as a quantitative marker for pupal age in a forensically important carrion beetle Necrodes littoralis L. (Silphidae), Scientific Reports 2020, 10: 14494.

Poczwarki owadów znalezione w miejscu ujawnienia zwłok mogą być wykorzystane do ustalenia czasu zgonu. W tym celu należy oszacować wiek poczwarki, co jest trudne, ze względu na brak dobrych wskaźników ilościowych wieku. W pracy zaproponowano nową metodę szacowania wieku poczwarek na podstawie pomiarów kontrastu pomiędzy intensywnością pigmentacji oczu poczwarki a wystandaryzowanym tłem, co stanowiło transfer metod wypracowanych do pomiaru kontrastu w śladach daktyloskopijnych na obszar entomologii sądowej. Intensywność pigmenatcji mierzono na wystandaryzowanej skali od 0 (czerń doskonała) do 255 (biel doskonała) przy użyciu programu graficznego oraz mikroskopowych zdjęć oczu poczwarek i zdjęć szarego tła. Kontrast obliczano poprzez odjęcie średniej intensywności oczu od średniej intensywności tła. Metodę przetestowano na poczwarkach Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Silphidae), gatunku chrząszczy często kolonizujących ludzkie zwłoki w Europie Środkowej. Stwierdzono stopniowy wzrost kontrastu wraz ze wzrostem wieku poczwarek (Rycina 1). Zmiany były niemal idealnie zgodne z uogólnionym modelem logistycznym. Średni błąd szacowania wieku poczwarek z zastosowaniem metody kontrastu wynosił 8.1 ADD (tzw. skumulowanych stopnio-dni, przy temperaturze progowej rozwoju poczwarki 9°C odpowiada to 15h w średniej temperaturze dobowej powietrza 22°C). W 95% przypadków błąd był mniejszy niż 20 ADD. Różne osoby posługujące się metodą uzyskiwały podobne wyniki. Badania pokazały, że pomiar kontrastu pomiędzy intensywnością pigmentacji oczu poczwarki a wystandaryzowanym tłem może być wykorzystany do rzetelnej oceny wieku poczwarek owadów w entomologii sądowej.