Data publikacji w serwisie:

Korzenie roślin – złożone funkcjonowanie w sieci zależności

Freschet GT, Roumet C, Comas LH, Weemstra M, Bengough AG, Rewald B, Bardgett RD, De Deyn GB, Johnson D, Klimešová J, Lukac M, McCormack ML, Meier IC, Pagès L, Poorter H, Prieto I, Wurzburger N, Zadworny M, Bagniewska-Zadworna A, Blancaflor EB, Brunner I, Gessler A, Hobbie SE, Iversen CM, Mommer L, Picon-Cochard C, Postma JA, Rose L, Ryser P, Scherer-Lorenzen M, Soudzilovskaia NA, Sun T, Valverde-Barrantes OJ, Weigelt A, York LM, Stokes A. 2021. Root traits as drivers of plant and ecosystem functioning: current understanding, pitfalls and future research needs. New Phytologist, 232(3):1123-1158. doi: 10.1111/nph.17072

Rośliny są potężnymi inżynierami wielu ekosystemów. Posiadając organy zlokalizowane zarówno nad, jak i pod ziemią, często sięgające dziesiątek metrów wzwyż i wielu w głąb, kształtują biosferę i jej interakcje ze skorupą ziemską, hydrosferą i atmosferą. Podziemne organy roślin, w tym korzenie wraz z ich symbiontami, są istotnymi komponentami mechanizmów regulujących funkcjonowanie ekosystemów lądowych. To właśnie korzenie biorą udział w uruchamianiu i obiegu pierwiastków ze związków mineralnych/organicznych występujących w różnych warstwach gleby, a zatem w tworzeniu, utrzymywaniu stabilizacji gleb. Jednak pomimo istotnego znaczenia systemów korzeniowych roślin, ciągle poznawane są nowe współzależności, zarówno wewnątrzgatunkowe, jak i międzygatunkowe, umożliwiając lepsze zrozumienie złożonych relacji między cechami i funkcjami korzeni a środowiskiem. Autorzy publikacji w New Phytologist z 2021 roku, opierając się na literaturze z zakresu histologii i histochemii, fizjologii roślin, ekofizjologii, ekologii, agronomii i gleboznawstwa, dokonali przeglądu różnorodnych aspektów funkcjonowania roślin i ekosystemów oraz ich związków z cechami systemu korzeniowego, w tym aspektami architektury systemów korzeniowych, ich struktury, fizjologii, biomechaniki i interakcji biotycznych. Oszacowanie względnego znaczenia danej cechy dla funkcjonowania korzeni, wymaga jednakże od badaczy rozważenia szerszego zakresu funkcjonalnie istotnych cech w obrębie różnych gatunków, w różnych środowiskach i w zakresie czasowym. Dlatego międzynarodowy zespół autorów tej pracy opowiada się również za ustanowieniem przyczynowych powiązań hierarchicznych między cechami korzeni, zapewniających identyfikację zestawów cech najsilniej powiązanych z ich funkcjami, oraz powiązań genotypów z funkcjonowaniem roślin i całych ekosystemów. Kluczem do pełnego zrozumienia właściwego wzrostu i rozwoju danego systemu korzeniowego u badanego gatunku roślin, jest zatem uwzględnienie możliwie największej liczby cech korzeni, bazując na danych uzyskanych z różnych siedlisk i odmiennych warunków bytowania. Tylko takie podejście gwarantuje kompleksowe poznanie szerokiego wachlarza wszelakich zależności cech korzeni. Prezentowana publikacja została oparta na wspólnym wysiłku dużego zespołu ekspertów, ekologów i biologów korzeni roślin wyższych, i może mieć potencjalne znaczenie nie tylko dla ekologii roślin, ale także dla rolnictwa i leśnictwa.